@ruthhovav_architects

Ruth Hovav @ruthhovav_architects

Ruth hovav architects

קפה בשכונה , לפני הגאות.
@ruthhovav_architects

קפה בשכונה , לפני הגאות.

היה עליז גם ב1987....
@ruthhovav_architects

היה עליז גם ב1987....

התחלנו....
שנה אקדמית טובה לכולם.
@ruthhovav_architects

התחלנו.... שנה אקדמית טובה לכולם.

אופטימיות, זה שם המשחק!
@ruthhovav_architects

אופטימיות, זה שם המשחק!

Next